home pageGURMATVEECHAR.COM
search GURMATVEECHAR.COM
audios / Katha / Present Day Katha / Bhai Vishal Singh (Amritsar wale) /
Sri Gurpartap Suraj Parkash Kathaplay all
1.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:28 · 128 Kbit/s · 55.23 MB · MP3
2.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:09 · 128 Kbit/s · 57.68 MB · MP3
3.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:01 · 128 Kbit/s · 55.74 MB · MP3
4.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:57 · 128 Kbit/s · 54.77 MB · MP3
5.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:13 · 128 Kbit/s · 53.18 MB · MP3
6.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
65:26 · 128 Kbit/s · 59.78 MB · MP3
7.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:29 · 128 Kbit/s · 48.85 MB · MP3
8.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
47:39 · 128 Kbit/s · 43.53 MB · MP3
9.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:46 · 128 Kbit/s · 49.11 MB · MP3
10.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:29 · 128 Kbit/s · 52.51 MB · MP3
11.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:57 · 128 Kbit/s · 55.68 MB · MP3
12.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:03 · 128 Kbit/s · 50.28 MB · MP3
13.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-01-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:41 · 128 Kbit/s · 49.95 MB · MP3
14.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:31 · 128 Kbit/s · 55.28 MB · MP3
15.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:12 · 128 Kbit/s · 47.68 MB · MP3
16.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:01 · 128 Kbit/s · 54.82 MB · MP3
17.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:47 · 128 Kbit/s · 48.22 MB · MP3
18.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:07 · 128 Kbit/s · 54.92 MB · MP3
19.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:54 · 128 Kbit/s · 52.89 MB · MP3
20.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:43 · 128 Kbit/s · 49.98 MB · MP3
21.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:51 · 128 Kbit/s · 54.68 MB · MP3
22.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
47:09 · 128 Kbit/s · 43.07 MB · MP3
23.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:52 · 128 Kbit/s · 51.04 MB · MP3
24.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:50 · 128 Kbit/s · 49.18 MB · MP3
25.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:02 · 128 Kbit/s · 51.19 MB · MP3
26.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:22 · 128 Kbit/s · 53.31 MB · MP3
27.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:31 · 128 Kbit/s · 48.88 MB · MP3
28.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:54 · 128 Kbit/s · 56.54 MB · MP3
29.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:41 · 128 Kbit/s · 49.03 MB · MP3
30.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:27 · 128 Kbit/s · 51.56 MB · MP3
31.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:12 · 128 Kbit/s · 50.42 MB · MP3
32.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:14 · 128 Kbit/s · 55.01 MB · MP3
33.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:31 · 128 Kbit/s · 51.63 MB · MP3
34.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:01 · 128 Kbit/s · 52.99 MB · MP3
35.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:14 · 128 Kbit/s · 50.46 MB · MP3
36.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:17 · 128 Kbit/s · 53.23 MB · MP3
37.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:34 · 128 Kbit/s · 49.85 MB · MP3
38.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:06 · 128 Kbit/s · 47.59 MB · MP3
39.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:13 · 128 Kbit/s · 52.26 MB · MP3
40.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-02-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:57 · 128 Kbit/s · 48.36 MB · MP3
41.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:22 · 128 Kbit/s · 46.92 MB · MP3
42.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:55 · 128 Kbit/s · 50.16 MB · MP3
43.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:45 · 128 Kbit/s · 50.92 MB · MP3
44.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:48 · 128 Kbit/s · 54.63 MB · MP3
45.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:54 · 128 Kbit/s · 49.24 MB · MP3
46.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:41 · 128 Kbit/s · 54.51 MB · MP3
47.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:27 · 128 Kbit/s · 55.22 MB · MP3
48.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:10 · 128 Kbit/s · 51.3 MB · MP3
49.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:30 · 128 Kbit/s · 50.7 MB · MP3
50.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:45 · 128 Kbit/s · 53.67 MB · MP3
51.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:56 · 128 Kbit/s · 53.83 MB · MP3
52.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:48 · 128 Kbit/s · 48.23 MB · MP3
53.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:30 · 128 Kbit/s · 58.01 MB · MP3
54.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:00 · 128 Kbit/s · 48.42 MB · MP3
55.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:48 · 128 Kbit/s · 49.14 MB · MP3
56.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:23 · 128 Kbit/s · 47.85 MB · MP3
57.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:09 · 128 Kbit/s · 48.55 MB · MP3
58.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:29 · 128 Kbit/s · 49.76 MB · MP3
59.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:47 · 128 Kbit/s · 50.04 MB · MP3
60.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:29 · 128 Kbit/s · 50.69 MB · MP3
61.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
29:29 · 128 Kbit/s · 26.93 MB · MP3
62.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:02 · 128 Kbit/s · 47.53 MB · MP3
63.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
28:58 · 128 Kbit/s · 26.45 MB · MP3
64.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:23 · 128 Kbit/s · 52.42 MB · MP3
65.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:36 · 128 Kbit/s · 48.96 MB · MP3
66.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
65:48 · 128 Kbit/s · 60.1 MB · MP3
67.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:12 · 128 Kbit/s · 45.86 MB · MP3
68.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-03-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
49:19 · 128 Kbit/s · 45.04 MB · MP3
69.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:56 · 128 Kbit/s · 49.27 MB · MP3
70.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:18 · 128 Kbit/s · 48.69 MB · MP3
71.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:03 · 128 Kbit/s · 55.77 MB · MP3
72.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:25 · 128 Kbit/s · 53.37 MB · MP3
73.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:08 · 128 Kbit/s · 50.36 MB · MP3
74.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:33 · 128 Kbit/s · 48.11 MB · MP3
75.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:40 · 128 Kbit/s · 49.02 MB · MP3
76.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:10 · 128 Kbit/s · 54.96 MB · MP3
77.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
67:31 · 128 Kbit/s · 61.68 MB · MP3
78.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
67:29 · 128 Kbit/s · 61.64 MB · MP3
79.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
29:40 · 128 Kbit/s · 27.09 MB · MP3
80.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
65:18 · 128 Kbit/s · 59.65 MB · MP3
81.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:03 · 128 Kbit/s · 46.64 MB · MP3
82.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:21 · 128 Kbit/s · 47.81 MB · MP3
83.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:26 · 128 Kbit/s · 53.37 MB · MP3
84.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:42 · 128 Kbit/s · 52.71 MB · MP3
85.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:34 · 128 Kbit/s · 52.58 MB · MP3
86.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:40 · 128 Kbit/s · 53.6 MB · MP3
87.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:41 · 128 Kbit/s · 52.69 MB · MP3
88.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:42 · 128 Kbit/s · 49.97 MB · MP3
89.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:19 · 128 Kbit/s · 51.45 MB · MP3
90.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:06 · 128 Kbit/s · 55.82 MB · MP3
91.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
62:02 · 128 Kbit/s · 56.79 MB · MP3
92.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:58 · 128 Kbit/s · 46.55 MB · MP3
93.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:40 · 128 Kbit/s · 50.85 MB · MP3
94.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:14 · 128 Kbit/s · 46.8 MB · MP3
95.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:45 · 128 Kbit/s · 53.66 MB · MP3
96.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:05 · 128 Kbit/s · 53.06 MB · MP3
97.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:46 · 128 Kbit/s · 52.77 MB · MP3
98.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-04-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:07 · 128 Kbit/s · 53.09 MB · MP3
99.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:23 · 128 Kbit/s · 55.16 MB · MP3
100.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:13 · 128 Kbit/s · 54.1 MB · MP3
101.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:17 · 128 Kbit/s · 52.33 MB · MP3
102.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:32 · 128 Kbit/s · 50.73 MB · MP3
103.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:53 · 128 Kbit/s · 51.97 MB · MP3
104.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:53 · 128 Kbit/s · 51.05 MB · MP3
105.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:26 · 128 Kbit/s · 53.37 MB · MP3
106.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:27 · 128 Kbit/s · 52.48 MB · MP3
107.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:32 · 128 Kbit/s · 55.29 MB · MP3
108.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:22 · 128 Kbit/s · 57.89 MB · MP3
109.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
30:10 · 128 Kbit/s · 27.56 MB · MP3
110.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:17 · 128 Kbit/s · 51.42 MB · MP3
111.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:27 · 128 Kbit/s · 47.92 MB · MP3
112.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:54 · 128 Kbit/s · 49.23 MB · MP3
113.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:52 · 128 Kbit/s · 51.94 MB · MP3
114.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:38 · 128 Kbit/s · 48.99 MB · MP3
115.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:31 · 128 Kbit/s · 54.36 MB · MP3
116.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:39 · 128 Kbit/s · 48.1 MB · MP3
117.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:38 · 128 Kbit/s · 49.9 MB · MP3
118.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:19 · 128 Kbit/s · 53.27 MB · MP3
119.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-05-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:49 · 128 Kbit/s · 50.99 MB · MP3
120.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:21 · 128 Kbit/s · 53.31 MB · MP3
121.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:16 · 128 Kbit/s · 50.49 MB · MP3
122.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:48 · 128 Kbit/s · 55.54 MB · MP3
123.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:50 · 128 Kbit/s · 53.74 MB · MP3
124.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:39 · 128 Kbit/s · 55.41 MB · MP3
125.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:06 · 128 Kbit/s · 52.15 MB · MP3
126.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:46 · 128 Kbit/s · 56.41 MB · MP3
127.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:47 · 128 Kbit/s · 50.04 MB · MP3
128.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:01 · 128 Kbit/s · 45.69 MB · MP3
129.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:56 · 128 Kbit/s · 51.09 MB · MP3
130.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:30 · 128 Kbit/s · 53.44 MB · MP3
131.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:28 · 128 Kbit/s · 49.75 MB · MP3
132.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:17 · 128 Kbit/s · 55.2 MB · MP3
133.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:19 · 128 Kbit/s · 49.61 MB · MP3
134.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
49:38 · 128 Kbit/s · 45.33 MB · MP3
135.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:17 · 128 Kbit/s · 46.85 MB · MP3
136.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:55 · 128 Kbit/s · 52.91 MB · MP3
137.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:29 · 128 Kbit/s · 49.76 MB · MP3
138.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:35 · 128 Kbit/s · 50.77 MB · MP3
139.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:41 · 128 Kbit/s · 48.13 MB · MP3
140.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
66:51 · 128 Kbit/s · 61.06 MB · MP3
141.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:05 · 128 Kbit/s · 53.96 MB · MP3
142.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:09 · 128 Kbit/s · 49.46 MB · MP3
143.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:41 · 128 Kbit/s · 52.69 MB · MP3
144.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
30:59 · 128 Kbit/s · 28.3 MB · MP3
145.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:16 · 128 Kbit/s · 48.66 MB · MP3
146.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:44 · 128 Kbit/s · 54.57 MB · MP3
147.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-06-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:23 · 128 Kbit/s · 46.02 MB · MP3
148.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:45 · 128 Kbit/s · 51.84 MB · MP3
149.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:18 · 128 Kbit/s · 57.81 MB · MP3
150.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:08 · 128 Kbit/s · 53.1 MB · MP3
151.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
49:48 · 128 Kbit/s · 45.49 MB · MP3
152.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:22 · 128 Kbit/s · 46 MB · MP3
153.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:33 · 128 Kbit/s · 54.4 MB · MP3
154.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:42 · 128 Kbit/s · 55.45 MB · MP3
155.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
31:40 · 128 Kbit/s · 28.93 MB · MP3
156.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:07 · 128 Kbit/s · 53.09 MB · MP3
157.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:49 · 128 Kbit/s · 58.29 MB · MP3
158.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
30:34 · 128 Kbit/s · 27.92 MB · MP3
159.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:53 · 128 Kbit/s · 49.22 MB · MP3
160.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:46 · 128 Kbit/s · 54.59 MB · MP3
161.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:42 · 128 Kbit/s · 50.89 MB · MP3
162.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:42 · 128 Kbit/s · 58.19 MB · MP3
163.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:26 · 128 Kbit/s · 53.38 MB · MP3
164.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:30 · 128 Kbit/s · 55.26 MB · MP3
165.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:09 · 128 Kbit/s · 54.03 MB · MP3
166.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:15 · 128 Kbit/s · 51.38 MB · MP3
167.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:17 · 128 Kbit/s · 49.58 MB · MP3
168.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:46 · 128 Kbit/s · 50.95 MB · MP3
169.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:50 · 128 Kbit/s · 51.01 MB · MP3
170.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:19 · 128 Kbit/s · 52.35 MB · MP3
171.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:12 · 128 Kbit/s · 49.51 MB · MP3
172.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:10 · 128 Kbit/s · 50.39 MB · MP3
173.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:23 · 128 Kbit/s · 55.15 MB · MP3
174.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:14 · 128 Kbit/s · 53.19 MB · MP3
175.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-07-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:23 · 128 Kbit/s · 48.77 MB · MP3
176.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:16 · 128 Kbit/s · 49.57 MB · MP3
177.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:24 · 128 Kbit/s · 50.61 MB · MP3
178.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
30:35 · 128 Kbit/s · 27.94 MB · MP3
179.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:31 · 128 Kbit/s · 53.45 MB · MP3
180.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:46 · 128 Kbit/s · 51.85 MB · MP3
181.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:25 · 128 Kbit/s · 52.45 MB · MP3
182.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
62:22 · 128 Kbit/s · 56.96 MB · MP3
183.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
64:03 · 128 Kbit/s · 58.51 MB · MP3
184.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:26 · 128 Kbit/s · 55.2 MB · MP3
185.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:37 · 128 Kbit/s · 51.72 MB · MP3
186.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:04 · 128 Kbit/s · 51.22 MB · MP3
187.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:45 · 128 Kbit/s · 52.76 MB · MP3
188.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:47 · 128 Kbit/s · 50.04 MB · MP3
189.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:03 · 128 Kbit/s · 53.02 MB · MP3
190.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:04 · 128 Kbit/s · 53.04 MB · MP3
191.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:09 · 128 Kbit/s · 52.2 MB · MP3
192.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:06 · 128 Kbit/s · 53.98 MB · MP3
193.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:35 · 128 Kbit/s · 53.52 MB · MP3
194.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:40 · 128 Kbit/s · 53.58 MB · MP3
195.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:11 · 128 Kbit/s · 55.89 MB · MP3
196.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:33 · 128 Kbit/s · 53.48 MB · MP3
197.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:18 · 128 Kbit/s · 55.08 MB · MP3
198.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:52 · 128 Kbit/s · 53.77 MB · MP3
199.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:47 · 128 Kbit/s · 55.52 MB · MP3
200.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:57 · 128 Kbit/s · 48.37 MB · MP3
201.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:39 · 128 Kbit/s · 54.48 MB · MP3
202.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-08-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:47 · 128 Kbit/s · 50.05 MB · MP3
203.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:11 · 128 Kbit/s · 50.41 MB · MP3
204.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:54 · 128 Kbit/s · 51.06 MB · MP3
205.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:41 · 128 Kbit/s · 49.95 MB · MP3
206.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:43 · 128 Kbit/s · 46.32 MB · MP3
207.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:21 · 128 Kbit/s · 53.3 MB · MP3
208.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:16 · 128 Kbit/s · 51.39 MB · MP3
209.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:25 · 128 Kbit/s · 50.61 MB · MP3
210.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:13 · 128 Kbit/s · 53.18 MB · MP3
211.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:19 · 128 Kbit/s · 52.36 MB · MP3
212.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:22 · 128 Kbit/s · 55.14 MB · MP3
213.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:36 · 128 Kbit/s · 52.61 MB · MP3
214.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:45 · 128 Kbit/s · 54.57 MB · MP3
215.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:33 · 128 Kbit/s · 54.4 MB · MP3
216.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:03 · 128 Kbit/s · 53.95 MB · MP3
217.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
64:20 · 128 Kbit/s · 58.77 MB · MP3
218.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
62:30 · 128 Kbit/s · 57.1 MB · MP3
219.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:08 · 128 Kbit/s · 54.93 MB · MP3
220.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
62:08 · 128 Kbit/s · 56.76 MB · MP3
221.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:04 · 128 Kbit/s · 51.21 MB · MP3
222.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
64:41 · 128 Kbit/s · 59.09 MB · MP3
223.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:46 · 128 Kbit/s · 53.68 MB · MP3
224.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:50 · 128 Kbit/s · 50.19 MB · MP3
225.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:52 · 128 Kbit/s · 46.46 MB · MP3
226.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:22 · 128 Kbit/s · 51.48 MB · MP3
227.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:44 · 128 Kbit/s · 53.65 MB · MP3
228.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:10 · 128 Kbit/s · 54.05 MB · MP3
229.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:60 · 128 Kbit/s · 48.41 MB · MP3
230.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-09-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:60 · 128 Kbit/s · 52.98 MB · MP3
231.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:15 · 128 Kbit/s · 50.47 MB · MP3
232.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:52 · 128 Kbit/s · 55.6 MB · MP3
233.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:22 · 128 Kbit/s · 54.23 MB · MP3
234.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:20 · 128 Kbit/s · 56.02 MB · MP3
235.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:51 · 128 Kbit/s · 50.11 MB · MP3
236.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:58 · 128 Kbit/s · 53.87 MB · MP3
237.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:13 · 128 Kbit/s · 51.35 MB · MP3
238.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:20 · 128 Kbit/s · 53.28 MB · MP3
239.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:39 · 128 Kbit/s · 51.75 MB · MP3
240.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:29 · 128 Kbit/s · 54.33 MB · MP3
241.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:35 · 128 Kbit/s · 51.69 MB · MP3
242.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:13 · 128 Kbit/s · 53.18 MB · MP3
243.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:53 · 128 Kbit/s · 51.96 MB · MP3
244.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:24 · 128 Kbit/s · 49.69 MB · MP3
245.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:04 · 128 Kbit/s · 52.13 MB · MP3
246.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:07 · 128 Kbit/s · 52.18 MB · MP3
247.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:44 · 128 Kbit/s · 53.66 MB · MP3
248.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:22 · 128 Kbit/s · 51.49 MB · MP3
249.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:41 · 128 Kbit/s · 52.69 MB · MP3
250.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:53 · 128 Kbit/s · 50.14 MB · MP3
251.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:50 · 128 Kbit/s · 47.35 MB · MP3
252.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:43 · 128 Kbit/s · 53.64 MB · MP3
253.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
49:09 · 128 Kbit/s · 44.9 MB · MP3
254.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:10 · 128 Kbit/s · 57.7 MB · MP3
255.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:12 · 128 Kbit/s · 54.08 MB · MP3
256.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:02 · 128 Kbit/s · 53.02 MB · MP3
257.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:36 · 128 Kbit/s · 51.71 MB · MP3
258.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:43 · 128 Kbit/s · 50.9 MB · MP3
259.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-10-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:59 · 128 Kbit/s · 56.62 MB · MP3
260.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:01 · 128 Kbit/s · 53.91 MB · MP3
261.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:48 · 128 Kbit/s · 55.53 MB · MP3
262.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
49:55 · 128 Kbit/s · 45.6 MB · MP3
263.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:36 · 128 Kbit/s · 47.14 MB · MP3
264.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:19 · 128 Kbit/s · 54.19 MB · MP3
265.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:37 · 128 Kbit/s · 51.71 MB · MP3
266.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:50 · 128 Kbit/s · 51.92 MB · MP3
267.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:36 · 128 Kbit/s · 53.53 MB · MP3
268.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:39 · 128 Kbit/s · 53.58 MB · MP3
269.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:52 · 128 Kbit/s · 48.29 MB · MP3
270.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:23 · 128 Kbit/s · 51.5 MB · MP3
271.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:24 · 128 Kbit/s · 49.7 MB · MP3
272.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:49 · 128 Kbit/s · 54.63 MB · MP3
273.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:52 · 128 Kbit/s · 53.77 MB · MP3
274.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:20 · 128 Kbit/s · 51.45 MB · MP3
275.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:02 · 128 Kbit/s · 50.27 MB · MP3
276.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:22 · 128 Kbit/s · 52.4 MB · MP3
277.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:02 · 128 Kbit/s · 53.01 MB · MP3
278.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
42:57 · 128 Kbit/s · 39.24 MB · MP3
279.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:55 · 128 Kbit/s · 53.82 MB · MP3
280.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:41 · 128 Kbit/s · 50.86 MB · MP3
281.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:15 · 128 Kbit/s · 51.38 MB · MP3
282.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:14 · 128 Kbit/s · 55.02 MB · MP3
283.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:43 · 128 Kbit/s · 49.06 MB · MP3
284.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:28 · 128 Kbit/s · 53.4 MB · MP3
285.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-11-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
40:44 · 128 Kbit/s · 37.2 MB · MP3
286.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:30 · 128 Kbit/s · 53.44 MB · MP3
287.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
47:03 · 128 Kbit/s · 42.98 MB · MP3
288.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:15 · 128 Kbit/s · 52.3 MB · MP3
289.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:45 · 128 Kbit/s · 53.66 MB · MP3
290.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
75:28 · 128 Kbit/s · 68.94 MB · MP3
291.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:51 · 128 Kbit/s · 54.67 MB · MP3
292.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:43 · 128 Kbit/s · 54.54 MB · MP3
293.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:14 · 128 Kbit/s · 53.19 MB · MP3
294.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:20 · 128 Kbit/s · 56.03 MB · MP3
295.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:29 · 128 Kbit/s · 53.43 MB · MP3
296.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:25 · 128 Kbit/s · 55.19 MB · MP3
297.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:58 · 128 Kbit/s · 53.86 MB · MP3
298.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:22 · 128 Kbit/s · 54.22 MB · MP3
299.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:25 · 128 Kbit/s · 53.36 MB · MP3
300.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:39 · 128 Kbit/s · 54.49 MB · MP3
301.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:51 · 128 Kbit/s · 51.01 MB · MP3
302.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:21 · 128 Kbit/s · 55.12 MB · MP3
303.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:00 · 128 Kbit/s · 53.9 MB · MP3
304.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:55 · 128 Kbit/s · 48.34 MB · MP3
305.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:30 · 128 Kbit/s · 55.26 MB · MP3
306.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:25 · 128 Kbit/s · 54.27 MB · MP3
307.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:02 · 128 Kbit/s · 55.75 MB · MP3
308.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:11 · 128 Kbit/s · 54.97 MB · MP3
309.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:17 · 128 Kbit/s · 50.5 MB · MP3
310.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:47 · 128 Kbit/s · 54.61 MB · MP3
311.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:24 · 128 Kbit/s · 54.26 MB · MP3
312.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:05 · 128 Kbit/s · 47.58 MB · MP3
313.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:55 · 128 Kbit/s · 50.17 MB · MP3
314.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:48 · 128 Kbit/s · 54.62 MB · MP3
315.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:35 · 128 Kbit/s · 52.6 MB · MP3
316.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2016-12-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:47 · 128 Kbit/s · 54.62 MB · MP3
317.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:57 · 128 Kbit/s · 51.11 MB · MP3
318.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:34 · 128 Kbit/s · 52.58 MB · MP3
319.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:02 · 128 Kbit/s · 53.92 MB · MP3
320.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:00 · 128 Kbit/s · 53.9 MB · MP3
321.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:46 · 128 Kbit/s · 56.42 MB · MP3
322.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:40 · 128 Kbit/s · 54.51 MB · MP3
323.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:42 · 128 Kbit/s · 49.97 MB · MP3
324.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:12 · 128 Kbit/s · 54.99 MB · MP3
325.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:08 · 128 Kbit/s · 54.02 MB · MP3
326.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:38 · 128 Kbit/s · 52.65 MB · MP3
327.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:55 · 128 Kbit/s · 51.07 MB · MP3
328.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:24 · 128 Kbit/s · 52.44 MB · MP3
329.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:18 · 128 Kbit/s · 47.77 MB · MP3
330.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:26 · 128 Kbit/s · 54.29 MB · MP3
331.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:43 · 128 Kbit/s · 51.81 MB · MP3
332.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:37 · 128 Kbit/s · 51.72 MB · MP3
333.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:46 · 128 Kbit/s · 54.6 MB · MP3
334.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:40 · 128 Kbit/s · 48.1 MB · MP3
335.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:49 · 128 Kbit/s · 54.64 MB · MP3
336.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
72:21 · 128 Kbit/s · 66.08 MB · MP3
337.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:04 · 128 Kbit/s · 53.96 MB · MP3
338.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:05 · 128 Kbit/s · 53.96 MB · MP3
339.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:51 · 128 Kbit/s · 54.67 MB · MP3
340.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:36 · 128 Kbit/s · 55.35 MB · MP3
341.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:42 · 128 Kbit/s · 49.05 MB · MP3
342.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:52 · 128 Kbit/s · 51.03 MB · MP3
343.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:50 · 128 Kbit/s · 50.09 MB · MP3
344.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-01-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:32 · 128 Kbit/s · 47.99 MB · MP3
345.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:37 · 128 Kbit/s · 48.97 MB · MP3
346.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:05 · 128 Kbit/s · 54.88 MB · MP3
347.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:33 · 128 Kbit/s · 48 MB · MP3
348.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:31 · 128 Kbit/s · 55.28 MB · MP3
349.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:22 · 128 Kbit/s · 54.23 MB · MP3
350.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:13 · 128 Kbit/s · 53.18 MB · MP3
351.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:47 · 128 Kbit/s · 47.3 MB · MP3
352.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:34 · 128 Kbit/s · 47.11 MB · MP3
353.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:02 · 128 Kbit/s · 52.09 MB · MP3
354.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:36 · 128 Kbit/s · 52.62 MB · MP3
355.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:22 · 128 Kbit/s · 51.49 MB · MP3
356.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:53 · 128 Kbit/s · 53.79 MB · MP3
357.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:05 · 128 Kbit/s · 46.66 MB · MP3
358.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:32 · 128 Kbit/s · 54.38 MB · MP3
359.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:27 · 128 Kbit/s · 54.31 MB · MP3
360.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:22 · 128 Kbit/s · 50.57 MB · MP3
361.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:17 · 128 Kbit/s · 48.68 MB · MP3
362.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:52 · 128 Kbit/s · 52.86 MB · MP3
363.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:05 · 128 Kbit/s · 53.05 MB · MP3
364.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:41 · 128 Kbit/s · 53.6 MB · MP3
365.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:51 · 128 Kbit/s · 54.67 MB · MP3
366.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:31 · 128 Kbit/s · 54.37 MB · MP3
367.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:54 · 128 Kbit/s · 54.71 MB · MP3
368.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:07 · 128 Kbit/s · 51.25 MB · MP3
369.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:56 · 128 Kbit/s · 54.75 MB · MP3
370.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:31 · 128 Kbit/s · 52.54 MB · MP3
371.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-02-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:32 · 128 Kbit/s · 54.38 MB · MP3
372.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:59 · 128 Kbit/s · 49.32 MB · MP3
373.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:27 · 128 Kbit/s · 55.22 MB · MP3
374.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:36 · 128 Kbit/s · 53.53 MB · MP3
375.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
47:19 · 128 Kbit/s · 43.22 MB · MP3
376.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:44 · 128 Kbit/s · 51.83 MB · MP3
377.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:32 · 128 Kbit/s · 48.9 MB · MP3
378.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:19 · 128 Kbit/s · 52.36 MB · MP3
379.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:47 · 128 Kbit/s · 50.95 MB · MP3
380.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:31 · 128 Kbit/s · 51.62 MB · MP3
381.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:24 · 128 Kbit/s · 47.87 MB · MP3
382.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:03 · 128 Kbit/s · 50.29 MB · MP3
383.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:12 · 128 Kbit/s · 53.16 MB · MP3
384.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:49 · 128 Kbit/s · 50.07 MB · MP3
385.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:46 · 128 Kbit/s · 51.85 MB · MP3
386.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:44 · 128 Kbit/s · 49.99 MB · MP3
387.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:03 · 128 Kbit/s · 52.12 MB · MP3
388.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:42 · 128 Kbit/s · 47.23 MB · MP3
389.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:29 · 128 Kbit/s · 54.34 MB · MP3
390.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:25 · 128 Kbit/s · 56.11 MB · MP3
391.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:57 · 128 Kbit/s · 52.93 MB · MP3
392.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:05 · 128 Kbit/s · 48.49 MB · MP3
393.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:41 · 128 Kbit/s · 51.77 MB · MP3
394.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:17 · 128 Kbit/s · 48.68 MB · MP3
395.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:33 · 128 Kbit/s · 52.57 MB · MP3
396.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:08 · 128 Kbit/s · 53.11 MB · MP3
397.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:40 · 128 Kbit/s · 53.59 MB · MP3
398.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-03-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:52 · 128 Kbit/s · 51.03 MB · MP3
399.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:45 · 128 Kbit/s · 54.57 MB · MP3
400.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:16 · 128 Kbit/s · 51.39 MB · MP3
401.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:31 · 128 Kbit/s · 48.88 MB · MP3
402.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:14 · 128 Kbit/s · 50.45 MB · MP3
403.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:11 · 128 Kbit/s · 51.33 MB · MP3
404.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:04 · 128 Kbit/s · 46.64 MB · MP3
405.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:39 · 128 Kbit/s · 52.66 MB · MP3
406.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:55 · 128 Kbit/s · 54.72 MB · MP3
407.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:21 · 128 Kbit/s · 54.21 MB · MP3
408.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:25 · 128 Kbit/s · 54.28 MB · MP3
409.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
61:17 · 128 Kbit/s · 55.98 MB · MP3
410.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:37 · 128 Kbit/s · 52.64 MB · MP3
411.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:41 · 128 Kbit/s · 50.86 MB · MP3
412.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:43 · 128 Kbit/s · 54.54 MB · MP3
413.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:04 · 128 Kbit/s · 53.04 MB · MP3
414.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
49:07 · 128 Kbit/s · 44.87 MB · MP3
415.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:12 · 128 Kbit/s · 49.5 MB · MP3
416.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:16 · 128 Kbit/s · 48.66 MB · MP3
417.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:16 · 128 Kbit/s · 46.83 MB · MP3
418.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:24 · 128 Kbit/s · 53.35 MB · MP3
419.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:35 · 128 Kbit/s · 48.03 MB · MP3
420.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:24 · 128 Kbit/s · 52.43 MB · MP3
421.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-04-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
50:02 · 128 Kbit/s · 45.7 MB · MP3
422.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:54 · 128 Kbit/s · 50.14 MB · MP3
423.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:20 · 128 Kbit/s · 49.63 MB · MP3
424.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:58 · 128 Kbit/s · 50.21 MB · MP3
425.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:37 · 128 Kbit/s · 48.07 MB · MP3
426.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:37 · 128 Kbit/s · 49.89 MB · MP3
427.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:19 · 128 Kbit/s · 47.8 MB · MP3
428.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
48:25 · 128 Kbit/s · 44.23 MB · MP3
429.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:12 · 128 Kbit/s · 51.34 MB · MP3
430.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:08 · 128 Kbit/s · 51.27 MB · MP3
431.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:12 · 128 Kbit/s · 48.6 MB · MP3
432.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:53 · 128 Kbit/s · 48.31 MB · MP3
433.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:20 · 128 Kbit/s · 49.64 MB · MP3
434.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:23 · 128 Kbit/s · 47.85 MB · MP3
435.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
49:13 · 128 Kbit/s · 44.96 MB · MP3
436.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:57 · 128 Kbit/s · 51.1 MB · MP3
437.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:47 · 128 Kbit/s · 52.78 MB · MP3
438.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:33 · 128 Kbit/s · 50.75 MB · MP3
439.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:29 · 128 Kbit/s · 49.77 MB · MP3
440.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:10 · 128 Kbit/s · 49.48 MB · MP3
441.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:57 · 128 Kbit/s · 48.36 MB · MP3
442.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:24 · 128 Kbit/s · 47.87 MB · MP3
443.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:53 · 128 Kbit/s · 51.05 MB · MP3
444.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:09 · 128 Kbit/s · 51.3 MB · MP3
445.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:11 · 128 Kbit/s · 52.23 MB · MP3
446.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:54 · 128 Kbit/s · 51.06 MB · MP3
447.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:40 · 128 Kbit/s · 50.85 MB · MP3
448.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:29 · 128 Kbit/s · 53.43 MB · MP3
449.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:25 · 128 Kbit/s · 50.62 MB · MP3
450.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-05-31
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:51 · 128 Kbit/s · 51.01 MB · MP3
451.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:19 · 128 Kbit/s · 46.87 MB · MP3
452.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:32 · 128 Kbit/s · 49.81 MB · MP3
453.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:09 · 128 Kbit/s · 50.37 MB · MP3
454.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:21 · 128 Kbit/s · 55.12 MB · MP3
455.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:16 · 128 Kbit/s · 50.48 MB · MP3
456.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
47:43 · 128 Kbit/s · 43.59 MB · MP3
457.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:52 · 128 Kbit/s · 50.12 MB · MP3
458.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
63:22 · 128 Kbit/s · 57.89 MB · MP3
459.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
60:56 · 128 Kbit/s · 55.66 MB · MP3
460.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:54 · 128 Kbit/s · 54.71 MB · MP3
461.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:49 · 128 Kbit/s · 50.07 MB · MP3
462.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:24 · 128 Kbit/s · 51.52 MB · MP3
463.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:47 · 128 Kbit/s · 47.3 MB · MP3
464.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:02 · 128 Kbit/s · 53.01 MB · MP3
465.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:16 · 128 Kbit/s · 53.23 MB · MP3
466.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:43 · 128 Kbit/s · 49.99 MB · MP3
467.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:08 · 128 Kbit/s · 46.71 MB · MP3
468.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:06 · 128 Kbit/s · 50.33 MB · MP3
469.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
30:18 · 128 Kbit/s · 27.67 MB · MP3
470.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:27 · 128 Kbit/s · 50.66 MB · MP3
471.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:55 · 128 Kbit/s · 51.99 MB · MP3
472.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:50 · 128 Kbit/s · 52.83 MB · MP3
473.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-25
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:34 · 128 Kbit/s · 50.76 MB · MP3
474.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:45 · 128 Kbit/s · 50.92 MB · MP3
475.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-27
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:30 · 128 Kbit/s · 47.96 MB · MP3
476.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-28
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:15 · 128 Kbit/s · 49.55 MB · MP3
477.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:02 · 128 Kbit/s · 49.36 MB · MP3
478.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-06-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:20 · 128 Kbit/s · 50.55 MB · MP3
479.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:12 · 128 Kbit/s · 53.16 MB · MP3
480.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:37 · 128 Kbit/s · 53.55 MB · MP3
481.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:05 · 128 Kbit/s · 53.06 MB · MP3
482.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:46 · 128 Kbit/s · 51.85 MB · MP3
483.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:42 · 128 Kbit/s · 48.14 MB · MP3
484.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:22 · 128 Kbit/s · 49.66 MB · MP3
485.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:01 · 128 Kbit/s · 51.17 MB · MP3
486.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:13 · 128 Kbit/s · 51.36 MB · MP3
487.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:38 · 128 Kbit/s · 49 MB · MP3
488.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:34 · 128 Kbit/s · 53.49 MB · MP3
489.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:42 · 128 Kbit/s · 52.71 MB · MP3
490.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:33 · 128 Kbit/s · 49.83 MB · MP3
491.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:13 · 128 Kbit/s · 50.43 MB · MP3
492.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:13 · 128 Kbit/s · 49.53 MB · MP3
493.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
52:29 · 128 Kbit/s · 47.94 MB · MP3
494.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-18
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:09 · 128 Kbit/s · 50.38 MB · MP3
495.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-19
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
46:40 · 128 Kbit/s · 42.63 MB · MP3
496.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:08 · 128 Kbit/s · 49.44 MB · MP3
497.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:13 · 128 Kbit/s · 53.17 MB · MP3
498.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:55 · 128 Kbit/s · 51.99 MB · MP3
499.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:59 · 128 Kbit/s · 53.87 MB · MP3
500.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-24
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:48 · 128 Kbit/s · 51.88 MB · MP3
501.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-26
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:35 · 128 Kbit/s · 54.42 MB · MP3
502.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-29
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
59:08 · 128 Kbit/s · 54.01 MB · MP3
503.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-07-30
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:13 · 128 Kbit/s · 48.61 MB · MP3
504.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-01
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
57:10 · 128 Kbit/s · 52.22 MB · MP3
505.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-02
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:02 · 128 Kbit/s · 51.18 MB · MP3
506.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-03
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:35 · 128 Kbit/s · 50.78 MB · MP3
507.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-04
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:00 · 128 Kbit/s · 52.98 MB · MP3
508.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-05
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:25 · 128 Kbit/s · 51.54 MB · MP3
509.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-06
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:51 · 128 Kbit/s · 49.19 MB · MP3
510.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-07
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:40 · 128 Kbit/s · 50.85 MB · MP3
511.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-08
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:30 · 128 Kbit/s · 49.79 MB · MP3
512.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-09
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
53:33 · 128 Kbit/s · 48.91 MB · MP3
513.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-10
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:20 · 128 Kbit/s · 49.64 MB · MP3
514.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-11
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
32:20 · 128 Kbit/s · 29.54 MB · MP3
515.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-12
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:06 · 128 Kbit/s · 53.07 MB · MP3
516.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-13
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:12 · 128 Kbit/s · 49.51 MB · MP3
517.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-14
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
51:17 · 128 Kbit/s · 46.85 MB · MP3
518.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-15
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:36 · 128 Kbit/s · 50.79 MB · MP3
519.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-16
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
68:35 · 128 Kbit/s · 62.64 MB · MP3
520.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-17
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:08 · 128 Kbit/s · 50.36 MB · MP3
521.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-20
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
56:18 · 128 Kbit/s · 51.43 MB · MP3
522.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-21
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
55:11 · 128 Kbit/s · 50.41 MB · MP3
523.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-22
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
58:28 · 128 Kbit/s · 53.41 MB · MP3
524.Sri Gurpartap Suraj Parkash Katha - 2017-08-23
Bhai Vishal Singh (Amritsar wale)
54:12 · 128 Kbit/s · 49.5 MB · MP3